[hasznos] Ingatlan bérleti szerződés minta

Infoblog

Az alábbi minta segítséget nyújthat bármilyen ingatlan kiadása során.

Bérleti szerződés

amely létrejött egyrészről:

Bérbeadó: –
születési hely, idő: –
állandó lakcím: –
személyi igazolvány száma: –
elérhetőségek: –
folyószámlaszám: –
mint bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó),

másrészről:

Bérlő: –
születési hely, idő: –
állandó lakcím: –
személyi igazolvány szám: –
elérhetőségek: –
mint bérlő (a továbbiakban: Bérlő)

között az alábbi feltételekkel az alulírott helyen és időben az alábbi ingatlanra vonatkozólag:

Bérlemény adatai:
ingatlan címe: –
ingatlan helyrajzi száma: –
közművek nyitó értékei:

 • hideg vízóra: ……………….
 • meleg vízóra: ……………….
 • villanyóra: ……………….
 • gázóra: ……………….

Bérlet paraméterei:
bérleti jogviszony kezdete: 2020. november 8.
bérleti jogviszony időtartama: egy éves határozott idejű szerződés
bérlemény birtokbavételének napja: 2020. november 8.
bérleti díj: 110.000,- forint / hó

 1. A szerződés tárgya
  1. Bérbeadó bérbe adja, a Bérlő pedig bérbe veszi a Bérbeadó tulajdonát képező, fent jelölt ingatlan adatokkal nyilvántartott ingatlant (a továbbiakban: Bérlemény)
  2. Bérlő a Bérleményt az általa megtekintett és rendeltetésszerű használatra alkalmas, tiszta, kitakarított állapotban bérbe veszi, mely az 1. számú mellékletben felsorolt berendezési tárgyakkal felszerelt.
 2. A bérleti jogviszony időtartama
  1. A birtokba adásról a Felek közösen jegyzőkönyvet vesznek fel – jelen szerződés 2. számú melléklete -, melyben rögzítik a közüzemi mérőórák állását.
 3. Bérleti díj
  1. Szerződő Felek a fent jelölt bérleti díjban állapodnak meg. A Bérlő a lakbért havonta előre egy összegben, hónap 15. napjáig lehetőség szerint banki átutalással köteles teljesíteni a Bérbeadó megadott folyószámlaszámára.
  2. A bérleti díj a közüzemi díjakat nem tartalmazza, kivéve a közös költséget. A Bérleti díjon felül a Bérlő fizeti a lakás közüzemi díjait. Mindezeket a költségeket a Bérlő havonta, utólagos elszámolás alapján a Bérbeadó részére készpénzben a Bérbeadó kezeihez fizetik meg. A közüzemi szolgáltató által kiállított számlákat Bérbeadó másolatban a Bérlő részére elektronikus úton, a bérleti jogviszony fennállása alatt minden hónapban továbbítja.
  3. A Bérleti díj nem tartalmazza továbbá a telefon-, és internet-szolgáltatás díját, tekintettel arra, hogy a telefon-, és internet-szolgáltatókkal közvetlenül a Bérlő köt szerződést, és a telefon-, és internet-szolgáltatás ellenértékét a Bérlő közvetlenül az érintett szolgáltatóknak fizeti meg.
  4. A bérleti díj vagy a Bérlőt terhelő költségek és terhek megfizetésének elmulasztása esetén a Bérbeadó a Bérlőt írásban felszólítja, hogy annak kézhezvételétől számított 8 nap elteltével fizessenek. Felszólításban Bérbeadó köteles tájékoztatni Bérlőt, hogy amennyiben a határidő eredménytelenül telne el, Bérbeadó jogosult a jelen szerződéstől elállni.
  5. Szerződő felek rögzítik, hogy a Bérlő az első hónapra esedékes bérleti díjat, továbbá kéthavi bérleti díjnak megfelelő óvadékot (kauciót) e szerződés aláírásával egyidejűleg a Bérbeadónak megfizetett, aki ezen összeg hiánytalan átvételét e szerződés aláírásával is elismeri, azt ilyen módon is nyugtázza.
  6. Az óvadék összege nem lakható le, hanem a bérleményben esetlegesen keletkező károk megjavítására illetve a fennmaradó tartozásokra fordítandó. Az óvadék összege – amennyiben a Bérbeadó kielégítési joga az óvadék terhére nem nyílt meg – a szerződés megszűnésekor a Bérlő részére visszajár. Az óvadék után a felek kamatot nem kötnek ki.
 4. A Felek jogai és kötelességei
  1. Bérbeadó Jogai és Kötelezettségei
   1. Bérbeadó kijelenti és szavatol azért, hogy a szerződés fennállása alatt Bérlemény rendeltetés- és szerződésszerű használatra alkalmas, továbbá azért, hogy a Bérlő kizárólagos használatát korlátozó, vagy akadályozó per, teher és igény a Bérleményt nem terheli.
   2. Felújítás, karbantartás, fenntartás költségeinek viselése: Amennyiben a Bérleményben bérbeadást megelőző, illetve a bérleti jogviszony megszűnését követő felújítási munkák elvégzése lenne szükséges, úgy ezt Bérbeadó saját költségén köteles elvégezni vagy elvégeztetni.
   3. A Bérlemény rendeltetésszerű használatával összefüggő karbantartási munkákat Bérbeadó – saját költségén – köteles elvégezni vagy elvégeztetni.
   4. A Bérbeadó a Bérlő szükségtelen háborítása nélkül jogosult ellenőrizni a használatot.
  2. Bérlő jogai és kötelezettségei
   1. Több bérlő esetén a bérlőtársak jogai és kötelezettségei egyenlőek, jogaikat együttesen gyakorolhatják. Kötelezettségük a Bérbeadóval szemben egyetemleges.
   2. Bérlő a lakást albérletbe nem adhatja.
   3. A bérleti jogviszony fennállása alatt Bérlő köteles a Bérlemény állagát megóvni.
   4. Bérlő kötelesek a Bérbeadót értesíteni, ha károsodás veszélye fenyegeti a Bérleményt, illetőleg ha a Bérbeadót terhelő munkálatok elvégzésének szükségessége merül fel.
   5. A Bérlő a Bérbeadót terhelő munkálatokat sürgős szükség, illetve kármegelőzés esetén a Bérbeadó helyett és költségére elvégezhetik, ha azokat a Bérbeadó nem vagy nem megfelelő időben végzi el.
   6. Bérlő Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a bérleményben átalakítást, értéknövelő beruházást nem végezhet. Ha a szerződés fennállása alatt a Bérlő a Bérbeadó hozzájárulásával értéknövelő beruházást végez, úgy szerződő felek a szerződés megszűnésekor számolnak el az ekkor kimutatható értéknövekménnyel. A Bérbeadó hozzájárulása nélkül elvégzett értéknövelő beruházások megtérítését a Bérlő nem követelheti.
   7. Bérlő kötelesek gondoskodni a Bérleménybe bevitt felszerelési tárgyak vagyonbiztosításáról.
   8. Bérlemény tisztán tartása Bérlő kötelezettsége és költsége.
   9. A Bérleményben dohányozni tilos.
 5. A bérleti szerződés megszűnése, megszüntetése
  1. Rendes felmondás
   1. A jelen határozatlan időre kötött szerződést bármelyik fél rendes felmondással felmondhatja a hónap végére, legkésőbb a hónap tizenötödik napjáig a bérleti jogviszony első évét kivéve, melyben a felmondási idő legalább 3 hónap.
   2. Felek rögzítik, hogy ha a felmondás nem a fentiekben meghatározott határidő betartásával történik, a bérleti jogviszonyt a felmondás közlését követő bérleti időszak végére felmondottnak kell tekinteni.
  2. Bérlő felmondási joga:
   1. A Bérbeadó jogszavatosság és/vagy kellékszavatossági jogának megsértése esetén.
   2. Ha a Bérlemény olyan állapotban van, hogy használata az egészséget veszélyezteti, a Bérlő akkor is felmondhatja a szerződést, ha erről a tényről a szerződés megkötésekor vagy a birtokbavétel időpontjában tudott vagy tudnia kellett.
  3. Bérbeadó felmondási joga:
   1. Ha a Bérlő a Bérbeadó felhívása ellenére folytatja a nem rendeltetésszerű vagy a szerződésnek nem megfelelő használatot.
   2. Ha a Bérlő jogszabályban foglalt egyéb lényeges kötelezettségeket nem teljesíti.
   3. Ha a Bérlő a Bérbeadóval vagy az épületet használó más személyekkel szemben az együttélés követelményeivel ellentétes, botrányos, tűrhetetlen magatartást tanúsít.
   4. Ha a Bérlő a 3.4. pontban meghatározott határidő elteltét követően sem fizet.
  4. A bérlet megszűnése után a Bérlő kötelesek a Bérleményt a Bérbeadónak átadáskori állapotnak megfelelő és rendeltetésszerű használatra alkalmas – leltár szerinti – állapotban visszaadni. A Bérbeadóval szemben fennálló, a bérleti jogviszonyból keletkezett követeléseinek kiegyenlítéséig azonban Bérlő a Bérleményt annak használata nélkül visszatarthatja.
  5. Ha a Bérlő a Bérleményt jogosulatlanul tartja vissza, a visszatartás idejére a szerződés alapján kikötött bérleti díjat kötelesek megfizetni, ezt meghaladóan pedig minden olyan kárért felel, amely e nélkül nem következett volna be.
 6. Vegyes rendelkezések
  1. Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérleményt kizárólag a Bérbeadó hozzájárulásával adhatja harmadik személy használatába, akinek magatartásáért Bérlő teljes értékűen felel.
  2. Szerződő felek rögzítik, hogy a kapcsolattartás elsődleges módja elektronikus levél.
  3. Felek a jelen szerződést a megkötésére irányadó jogi szabályozás betartásával és formában módosíthatják.
  4. Felek megállapodnak abban, hogy ha a Szerződés vagy annak bármely része, vagy rendelkezése érvénytelen vagy végrehajthatatlan, illetve utóbb azzá válik, úgy az érvénytelenné vagy végrehajthatatlanná vált részt vagy rendelkezést oly módon kell megváltoztatni, hogy az azzal eredetileg elérni kívánt cél lehetőség szerint megvalósuljon.
 7. Jogvita rendezése
  1. Szerződő felek kijelentik, hogy egymással kapcsolatos vitájukat, amely a jelen Szerződésből vagy azzal összefüggésben, így különösen annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével, hatályosságával vagy értelmezésével kapcsolatban közöttük keletkezik elsősorban peren kívül, közvetlen tárgyalások útján maguk között próbálják rendezni.
  2. Felek rögzítik, hogy a szerződés annak mellékleteivel együttesen értelmezendő.
 8. Záró rendelkezések
  1. A szerződésben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdésekben a magyar jog egyéb rendelkezései – különös figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, illetőleg a lakások és helyiségek bérletéről szóló módosított és kiegészített 1993. évi LXXVIII. törvényben előírtak – az irányadóak.
  2. A jelen szerződés 4 számozott oldalból áll és egymással mindenben megegyező 2 példányban készült, amiből 1 példány a Bérbeadót, 1 példány pedig a Bérlőt illeti.
  3. A szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek az alábbiak:
   1. 1. számú melléklet: leltár
   2. 2. számú melléklet: birtokba adási jegyzőkönyv

Jelen bérleti szerződést a szerződő Felek elolvasták, azt egyezően értelmezték és mint akaratukkal mindenben megegyezőt az alulírott helyen és időben jóváhagyólag írták alá.

Kelt: Budapest, 2020. 11. 07.

………………………………………………
BérbeadóBérlő

Előttünk, mint tanúk előtt:

Név:………………………………………………
Állandó lakcím:………………………………………………
Aláírás:………………………………………………
The following two tabs change content below.

Másokat is érdekelhet:

Hozzászólás Facebook fiókkal


Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük